Política de PrivacidadPOLÍTICA DE PRIVACITAT
Aquest document va ser actualitzat el 23 de maig de 2018


1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

IDENTITAT:

Aqua e-Solutions, S.A.,

CIF: A.79.11.90.53

DIRECCIÓ POSTAL: Av de Bruselas, 5, 28108 – Alcobendas – Madrid

CONTACTE: dpd@aquaesolutions.com

2. LA INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOPILEM

En compliment del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del qual es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que aquestes dades de caràcter personal que vostè ens proporciona, seran objecte de tractament per part d’Aqua e-Solutions, S.A. (d’ara endavant, “AQUA”).

Vostè declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i verídiques, reservant AQUA el dret d’excloure dels serveis a aquells interessats que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals. Vostè serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que això causi a AQUA o a tercers.

Tots els camps que apareixen en els formularis d’AQUA seran d’obligat compliment, de manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud, excepte que en el mateix formulari hi hagi camps de complementació voluntària.

Les dades personals seran tractades amb el grau de protecció legalment exigit per evitar que es produeixi qualsevol pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat.

Si per mitjà d’algun formulari ens facilita dades de caràcter personal d’altres persones, l’advertim que haurà de fer-ho amb el seu consentiment i haver-los informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat. Així mateix, AQUA es compromet a facilitat a qualsevol tercer, les dades del qual vostè ens faciliti, la informació que resultés pertinent de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reglament General.

Si té alguna consulta relativa a la protecció de dades pot dirigir-se a AQUA a través del correu electrònic dpd@aquaesolutions.com

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ PERSONAL

Amb caràcter general, les seves dades seran tractades per AQUA pel compliment de les següents finalitats:

GESTIÓ DE LA SEVA RELACIÓ AMB AQUA podrà tractar les seves dades per a la gestió de la seva relació amb l’empresa, incloent-hi aquest tractament el desenvolupament de qualsevol operació necessària per al manteniment d’aquesta.

GESTIÓ DE PETICIONS I DE SOL·LICITUDS: Per tal que AQUA pugui gestionar aquelles peticions i sol·licituds que vostè ens fa arribar, AQUA tractarà la informació que ens faciliti. Aquesta informació permetrà que AQUA pugui donar una resposta a aquestes, i posar a la seva disposició solucions que s’adeqüin a les seves necessitats. AQUA es compromet a tractar les dades obtingudes i facilitades per vostè mentre aquestes resultin ser necessàries per a la finalitat descrita.

ENVIAMENT OCASIONAL D’INFORMACIÓ COMERCIAL: Ocasionalment podrem utilitzar les seves dades, sempre que vostè hagi consentit aquest tractament perquè el contactin amb informació sobre les novetats de les nostres aplicacions, productes i serveis que ens sembla que podrien ser del seu interès. Ho farem per telèfon, correu, SMS o correu electrònic.

Disposa del dret que, en qualsevol moment, deixem de contactar amb vostè amb una finalitat de màrqueting.

ENVIAMENT DE NEWSLETTER: En el cas que autoritzi la seva subscripció a la Newsletter d’AQUA, les seves dades poden ser tractades per posar a la seva disposició publicitat personalitzada, relacionada amb les nostres aplicacions, productes i serveis a través d’e-mails, SMS, o altres mitjans electrònics.

A més, podrà donar de baixa la seva subscripció en tot moment, a través del formulari creat a aquest efecte, així com seguint les indicacions que li facilitem en cada comunicació.

ORGANITZACIÓ DE SERVEIS I D’ESDEVENIMENTS: AQUA pràcticament organitza esdeveniments promocionals. En aquests casos, la persona interessada que vulgui participar, es donarà d’alta voluntàriament mitjançant l’emplenament dels formularis que AQUA disposa a aquest efecte. AQUA tractarà les dades obtingudes a través dels formularis de participació en aquests serveis i esdeveniments amb la finalitat de poder gestionar la participació de la persona interessada.

Aquest tractament només es realitzarà si AQUA compta amb el consentiment de l’interessat.

COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS A TERCERS: AQUA podrà, en determinades ocasions, comunicar les seves dades a empreses del grup i/o Partners pel desenvolupament de les finalitats prèviament exposades, sempre que vostè ho hagi consentit a través del formulari establert per aquest efecte.

Així mateix, l’informem que podrà oposar-se i retirar el seu consentiment en tot moment a aquest tractament.

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

El tractament de dades necessàries per al compliment de les finalitats referides que requereixen el consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es durà a terme sense comptar amb ell. A més, en cas que vostè retirés el consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

També, en els caos en els quals sigui necessari tractar les seves dades pel compliment d’una obligació legal o per l’execució de la relació contractual existent entre AQUA i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat a causa de ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats.

5. 5. QUANT DE TEMPS CONSERVEREM LES SEVES DADES

Quan AQUA intenti i utilitzi les seves dades personals de conformitat amb la llei o amb un consentiment previ per la seva part, AQUA emmagatzemarà les seves dades personals:

(i) únicament durant el temps necessari per complir amb les finalitats especificades.

(ii) fins que s’oposi a la utilització de les seves dades per part d’AQUA.

(iii) fins que retiri el seu consentiment (en aquells casos en els quals hagi donat el seu consentiment per a que AQUA utilitzi les seves dades personals).

No obstant això, en aquells casos en els quals les disposicions legals obliguin a AQUA a conservar les seves dades més temps del previst, o que AQUA necessiti les seves dades personals per fer valdre o defensar els seus drets davant de qualsevol reclamació legal, AQUA conservarà les seves dades personals fins que finalitzi el període de conservació corresponent, o fins que es resolgui la reclamació específica.

6. 6. ACTUALITZACIÓ, MODIFICACIÓ O CORRECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

AQUA adoptarà mesures raonables per garantir que les seves dades personals siguin precises i estiguin actualitzades per l’objectiu pel qual s’han recopilat. L’animem a posar-se en contacte amb nosaltres per tal d’actualitzar o corregir la seva informació, en cas que canviï, o bé si considera que alguna informació que haguem recopilat sobre vostè és incorrecta. Per això, li demanem que ens escrigui utilitzant el formulari de contacte o bé a través del correu electrònic dpd@aquaesolutions.com. Tingui en compte que, en aquest cas, és probable que li demanem més informació sobre vostè per poder complir amb la sol·licitud.

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

Vostè garanteix que és major d’edat o emancipat legalment en el seu cas, plenament capaç i que les dades que facilita a AQUA són verídiques, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, vostè és responsable de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal manera que respongui a la seva situació real.

Vostè garanteix que ha informat a tercers dels quals facilita les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AQUA per les finalitats senyalades.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través dels formularis i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això pugui causar a AQUA o tercers.

8. PROTECCIÓ DE LA SEVA INFORMACIÓ

En consonància amb la legislació sobre protecció de dades vigents, AQUA posa en pràctica proteccions físiques, electròniques i administratives per salvaguardar la seva informació personal d’una possible pèrdua, ús incorrecte, alteració, robatori, accés no autoritzat o revelació no autoritzada. Periòdicament avaluem aquestes proteccions per minimitzar els riscos plantejats per les noves amenaces que sorgeixen, tan aviat com tenim coneixement de la seva existència.

9. 9. EXERCICI DE DRETS

Vostè pot enviar un escrit a AQUA, Avda. de Bruselas, 5 28108 Alcobendas, Madrid, o bé per mitjà d’un correu electrònic a la direcció dpd@aquaesolutions.com , en els dos casos, amb la Referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia de la seva documentació d’identitat o passaport en vigor, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

- Revocar els consentiments atorgats.

- Obtenir informació sobre si a AQUA s’estan tractant les dades personals que el concerneixen o no.

- Accedir a les dades personals.

- Rectificar les dades inexactes o incompletes.

- Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per al motiu el qual van ser recollides.

- Obtenir per part d’AQUA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

- Obtenir intervenció humana per expressar el seu punt de vista i per impugnar les decisions automatitzades adoptades per part d’AQUA.

- Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

10. COOKIES I ALTRES EINES DE SEGUIMENT WEB

AQUA utilitza “cookies” per millorar el servei que li oferim. Una cookie és un petit arxiu de text que és enviat per un lloc web al seu navegador web i emmagatzemat en el disc dur del seu ordinador. La informació recopilada per les cookies permet saber si vostè ha visitat el lloc web anteriorment i l’ajuda a no haver de tornar a introduir la seva informació en cada visita. És possible configurar el propi navegador per rebutjar totes les cookies d’aquest i qualsevol altre lloc web que vostè visiti. Això li atorga més control sobre l’acceptació de cookies en el seu ordinador, però és possible que algunes àrees dels llocs web no funcionin adequadament o ho facin de forma més lenta si decideix rebutjar les cookies. En utilitzar els nostres llocs web i no deshabilitar les cookies, està donant el seu consentiment per utilitzar-les per als objectius descrits.

Ocasionalment, proporcionarem estadístiques agregades sobre clients, vendes, patrons de tràfic online i informació relacionada a tercers de confiança que ens ajudin a millorar el nostre negoci i serveis. En qualsevol cas, aquestes dades estadístiques no inclouen cap tipus d’informació personal identificativa.

11. DAVANT DE QUI POT EXERCITAR LES SEVES RECLAMACIONS

Vostè podrà presentar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades d’AQUA, a través de la direcció dpd@aquaesolutions.com, o bé en l’apartat de correus Avda. de Bruselas, 5 – 28108 Alcobendas, Madrid, amb la finalitat que puguem satisfer els seus drets en aquesta matèria.

Així mateix, se l’informa que en qualsevol moment podrà interposar una reclamació en relació a la protecció de les seves dades davant l’Autoritat de control competent.